แสดงกระทู้ - Treekaesorn
แม็ก ยาง ราคาพิเศษ

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Treekaesorn

หน้า: [1] 2 3 ... 851
1
รวมแนวข้อสอบ เจ้าพน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง 900 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ปี 59ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/665

รวมแนวข้อสอบ เจ้าพน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง 900 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ปี 59
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2559
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1.ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง
 
  ส่วนที่1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
  ส่วนที่2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
  ส่วนที่3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
  ส่วนที่4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธิ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ
  ส่วนที่5 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
  ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
  ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาน การเงิน การคลัง และพัสดุ
  ส่วนที่6 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
  กฎหมายอาญากฎหมายแพ่ง
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
  กฎหมายอาญา
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ส่วนที่7 การปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 136 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน
  ส่วนที่8 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน
  งานทะเบียนทั่วไป
  ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
  งานบัตรประจำตัวประชาชน
  งานทะเบียนทั่วไป
  ส่วนที่9 ความรู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร
  งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม
  งานสถานบริการ และงานอื่นๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
  ความรู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
  งานการพนัน
  งานควบคุมการเรี่ยไร
  งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
  งานโรงรับจำนำ
  งานโรงแรม
  งานสถานบริหาร
  งานอื่นๆที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
  ส่วนที่10 ความรู้เกี่ยวกบการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
  การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองและการไกล่เกลี่ย
  ประนีประนอมข้อพิพาท การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทาง
  ราชการและกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
  ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
  การสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
  กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
  ส่วนที่11 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในการจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครองและงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/90

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
โหลดแนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
[img width=452,height=640]https://3.bp.blogspot.com/-GnMAvx5ZkEQ/Wa4tVsKNN_I/AAAAAAAABZU/O57KZxXEMnYVve5uKkcaPh3Zgk3qR6lRwCLcBGAs/s640/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2588.jpg[/img]
[/url]ความรู้ความสามารถในการสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
- ความรู้ด้านแผนที่  การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโยยีสมัยใหม่
- แนวสอบสอบการสำรวจวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนยีสมัยใหม่
- ถาม-ตอบ ความรู้เรื่อง การเขียน ย่อ ขยาย รูป แผนที่
- หลังการสำรวจและทำแผนที่
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปงแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD
- แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบ
รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ
-ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)
สามารถปริ๊นอ่านได้เลย
-หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ)
หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า
ปีที่พิมพ์ : 2560 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)
โทร : 061-942-8744
ไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p ID : @rpv4428p (ใส่@ด้วย)
เพิ่มเติมที่ : www.แนวข้อสอบดีดี.com

สั่งซื้อแนวข้อสอบ
[img width=200,height=51]https://2.bp.blogspot.com/-bjd7p9pkiX4/WaSzgcjQRhI/AAAAAAAABXE/FlEFNyVFu_0n-_IcBSFEHaPtIuq28yfZgCPcBGAYYCw/s200/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599.jpg[/img]
[/size]
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
- แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

3
โหลดแนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช- ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
- ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้
- การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้
- การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า
- ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์
- แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 390 และ 699 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า
ปีที่พิมพ์ : 2560
รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือ เป็นแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
ฟรี!! ทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์(ทุกตำแหน่ง)
โทร 061-942-8744  ไลน์ไอดี@rid9791b (ใส่@ก่อนน่ะ)
ใช้มือถือกด@ไลน์ที่นี่https://line.me/R/ti/p/%40rid9791b
e-mail:todsaporn620@gmail.com
 
แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบช่างไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบนายช่างศิลป์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบช่างศิลป์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช,แนวข้อสอบนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
 
แนวข้อสอบนักวิชาการ{ป่าไม้|ป่าดง}กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบช่างไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบนายช่าง{ศิลป์|ศิลป}กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบนายช่าง{สำรวจ|ตรวจสอบ|ตรวจ}กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบนายช่าง{เทคนิค|แนวทาง|วิธี|เคล็ดลับ|เคล็ดวิธี}กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบ{พนักงาน|บุคลากร}ขับ{เครื่องจักรกล|เครื่องจักร|เครื่องกล|เครื่องยนต์}ขนาด{เบา|ค่อย}กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบ{เจ้าพนักงาน|เจ้าหน้าที่}{การเงิน|การคลัง}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}บัญชีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบ{เจ้าหน้าที่|ข้าราชการ}ธุรการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบ{เจ้าหน้าที่|ข้าราชการ}{การเงิน|การคลัง}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}บัญชีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบ{เจ้าหน้าที่|ข้าราชการ}{พิทักษ์|รักษา|คุ้มครอง|ป้องกัน|ปกป้อง}ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบช่าง{ศิลป์|ศิลป}กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบ{พนักงานธุรการ|พนักงานที่มีหน้าที่ธุรการ|พนักงานที่ทำหน้าที่ธุรการ|พนักงานที่มีหน้าที่สำหรับธุรการ|พนักงานที่ทำหน้าที่ในการธุรการ|พนักงานที่ทำหน้าที่ด้านการธุรการ}กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบ{เจ้าหน้าที่|ข้าราชการ}{ภู|ภูเขา}มิสารสนเทศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์},แนวข้อสอบนายสัตวแพทย์{ปฏิบัติการ|ทำการ|กระทำการ|ดำเนินการ|ปฏิบัติงาน}กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พันธุ์พืช|พืชพันธุ์}

4
Others / นายช่างรังวัด
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2017, 06:51:22 PM »
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวช. 
(ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล) 
กรมที่ดิน- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
- ข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ 2
- ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย
- ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)
- ความรู้ด้านแผนที่การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
- ถาม – ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
- ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ
 - ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
- ถาม – ตอบความรู้เรื่องการเขียน ย่อ ขยายรูป แผนที่
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
- แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจ การวัดมุม การหาพิกัด ขนาดของภูมิประเทศ
- แนวข้อสอบช่างรังวัด
- แนวข้อสอบช่างสำรวจ surveying work, basic field works, leveling
- แนวข้อสอบถ่ายภาพสำรวจระบบพิกัด การถ่ายภาพทางอากาศภาพดาวเทียม และการทำแผนที่
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง
- แนวข้อสอบภูมิศาสตร์กายภาพ
- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
- พระราชบัญญัติ ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
- ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก Global Positioning System GPS
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 380 และ 689 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
***พิเศษสุดๆ***  แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)
โทร 095-782-7667
Line id : @brain_media
ใช้มือถืออยู่ คลิ๊ก http://line.me/ti/p/@khf7267k
e-mail : todsaporn620@gmail.com
[/b]

5
So CoQ Gluta โซ โคคิว กลูต้า กลูต้าหิมะโซคิ้ว แพ็คเกจใหม่ แบบแผง

 
So CoQ Gluta โซ โค คิว กลูต้าหิมะ สูตรใหม่!! ขาวเร็วกว่าสูตรเดิม 4 เท่า!!

ช่วยฟื้นฟู และผลัดเซลล์ผิวที่คล้ำ ดำแดด ให้มีผิวที่ขาวใสขึ้น พร้อมทั้งเปิดผิวให้

ดูดซึมวิตามินได้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างคอลลาเจน และอีลาสติน ให้กับผิว และยังช่วย

กระชับรูขุมขน ลดเลือนริ้วรอย หลุมสิว รอยแดง รอยสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ ให้จางลง

 ฟื้นฟูสภาพผิวได้อย่างครบถ้วน


 
คุณสมบัติของ So CoQ Gluta


 
   - กลูต้าโคตรขาว เห็นผลใน 1 กล่อง
 
   - 4 เม็ด เทียบกับ ฉีด 1 เข็ม
 
   - ขาวไวกว่าฉีด แต่ไม่เจ็บตัว
 
   - หยุดทานไม่กลับมาดำ
 
   - ได้ทั้งผิวหน้า และผิวกาย แบบ 2 in 1


 
วิธีรับประทาน So CoQ Gluta : รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ก่อนนอน
 
**เพื่อได้ผลที่รวดเร็ว ทันใจ ชัดเจน อาทิตย์แรก รับประทาน เช้า-ก่อนนอน

ควรรับประทานตอนท้องว่าง ครั้งละ
2 เม็ด


 
เลขที่ อย. : 10-1-01057-1-0029

 

 
1 กล่อง = 30 เม็ด

แหล่งขายส่งเครื่องสำอางราคาถูก Konsuayshopping คนสวยช้อปปิ้งสวย ครบจบที่เดียวแหล่งรวมอาหารเสริมลดน้ำหนัก เครื่องสำอางจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง รับประกันของแท้ 100% ทุกชิ้น
6
Others / สัตววัตถุ เเมลงสาบ
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2017, 02:37:09 PM »

แมลงสาบ
แมลงสาบเป็นแมลงที่มนูษย์รู้จักกันดีมาตั้งแต่โบราณ ชื่อ “แมลงสาบ” และก็ “แมลงแกลบ” เป็นชื่อทั่งๆไปที่คนประเทศไทยทางภาคกึ่งกลางใช้เรียกแมลงสาบในสกุล  Blattidaeหลายอย่าง ทางถาคเหนือเรียก แมลงแสบ หรือแซบ ภาคอีสานเรียก แมงกะจั๊ว กะจั๊ว หรือ กาจั๊ว ส่วนภาคใต้เรียกแมลงแกลบว่า แมงแปะหรือ แมงแป้ แมลงในสกุลนี้เจอทั่วทั้งโลกมีราว ๒๕๐ สกุล  ราว ๕,๐๐๐ ชนิด
แมลงสาบประเภทสำคัญ
แมลงสาบชนิดสำคัญๆที่พบแพร่หลายไปทั่วโลกมี ๕ ชนิด เป็นต้นว่า
๑.แมลงสาบเยอรมัน  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Blattellagermanica(Linnaeus) มีชื่อสามัญว่า  German cockroach  หรือ water bug  หรือ croton bug  คนไทยพวกเรามักเรียกแมลงแกลบบ้าน  เป็นจำพวกที่รู้จักกกันดีเยี่ยมที่สุดและก็ดพร่หลายแบบกว้างใหญ่พยได้มากที่สุด  เป็นแมลงสาบขนาดเล็ก  ลำตัวยาว ๑.๒-๑.๖ เซนติเมตร  สีน้ตาลเหลืองชีด  มีแถบสีน้ำตาลเข้มตามยาว ๒ แถบ  ทั้งคู่เพศมีปีก  ตัวเมียพบได้มากถุงไข่ที่ปลายของส่วนท้อง  ออกหากินตอนเวลากลางคือน  พบในบ้านเรือน  ในที่มีอาหาร ดังเช่นว่า ที่ชื้นรวมทั้งอุ่น  กินของที่ตายแล้ว
๒.แมลงสาบชีบโลกตะวันออกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าBlattellaorientalis(Linnaeus)มีชื่อสามัญว่า  oriental  cockroach  หรือ  black  beetle  คนประเทศไทยเรียกแมลงสาบ  มีขนาดกึ่งกลาง  ลำตัวยาวรวม ๒.๕ ซม.  ตัวเมียนั้นปีกไม่ก้าวหน้า  แต่ว่าเพศผู้มีปีกยาว  แต่ว่าปีกมัยยาวไม่พ้นส่วนท้อง  เข้ามาในหมู่บ้านทางท่ออาหารท่อที่มีไว้เพื่อระบายน้ำ  มักอยู่ตามดินที่ชื้อนแฉะ  เป็นแมลงสาบที่ทำให้มีกลิ่นเหม็น  รับประทานอาหารทุกประเภท  พบได้มากตสม  กองขยะหรือของเน่าเสียต่างๆ ชอบรับประทานของที่มีแป้งอยู่ด้วย
๓.แมลงสาบอเมริกา  มีชื่อวิทยาศาสตร์Periplanetaamericana(Linnaeus)มีชื่อสามัญว่า  American  cockroach  ชาวไทยแมลงสาบ  มีขนาดใหญ่ที่สุด  ลำตัวยาว ๓-๔ เซนติเมตร  สีน้ำตาลปนแดง  มีบ้านเกิดในอเมรกากลาง  แต่ปัจจุบันนี้แพร่หลายไปทั้งโลก   ๒ เพศมีปีกยาวหุ้มถึงท้อง  เป็นแมลงที่ว่องไว  ถูกใจที่อุ่น  ที่ชื้นแฉะ  ถูกใจอยู่ในที่มืด  ออกหากินตรงกลางคือ  รับประทานของที่ตายแล้วแล้วก็เศษอาหารทุกสิ่ง
๔.แมลงสาบออสเตรเลีย  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Periplanetaaustralasiae(Fabeius) มีชื่อสามัญว่าAustralian  cockroach  ชาวไทยเรียกแมลงสาบ  จำพวกนี้มีสีน้ำตาลแดง  เหมือนแมลงสาบอเมริกัน  ทั้งยัง ๒ เพศมีปีกยาว  ถูกใจอาศัยอยู่นอกตึก  ทานอาหารทุกสิ่งทุกอย่าง  ส่วนมากรับประทานซากพืชที่ตายแล้ว
๕.แทลงสาบเมืองที่มีอากาศร้อน  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Supellasupellectilium(Serville) มีชื่อสามัญว่าtropical  cockroachหรือ  brown-banded cockroachคนไทยมักเรียกแมลงสาบลาย  ชนิดนี้มีลัษณะคล้ายตามแมลงสาบเยอรมัน  แต่ว่ามีขนาดเล็กกว่า  ลำตัวยาว ๑-๑.๒ มม.  มีแถบสีเหลืองตามขวาง ๒ แถบ แถบแรกอยู่โคนปีก  อีกแถบอยู่ปีก  ส่วนใหย่ปีกมักไม่ปิดปลายส่วนท้อง  เจอทั่วๆไป  หากินยามค่ำคืนชอบบิน  ชอบอยู่ในที่แห้งและก็ร้อน  ถูกใจอยู่ที่สูง ยกตัวอย่างเช่นในตู้เสื้อผ้ส  กินอาหารทุกประเภทโดยเฉพาะของเสียและของที่ตายแล้ว
๖.แมลงสาบสุรินัม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pycnocellissurinamensis(Linnaeus)มีชื่อสามัญว่าSurinamcockroach  คนไทยมักเรียก แมลงสาบหรือแกลบขี้เลื่อย  เพราะเหตุว่าเจอตามกองขี้เลื่อย  มีขนาดลำตัวยาวราว ๑.๕ เซนติเมตร  ส่วนท้องกว้างที่สุด ๑ เซนติเมตร  ส่วนหัวและก็อกปล้องแรกสีดำ ขอบข้างหน้ารวมทั้งด้านข้างแทบตลอกมีสีเหลืองแก่  ปีกสีน้ำตาล  ขาสีน้ำตาลอ่อน  เว้นเสียแต่ขาหลังสีน้ำตาลเข้มตัวเมียปีกสั้นกว่าลำตัว  เมื่อหุบปีกจีงเห็นปลายท้องโผล่ออกมา  อาศัยอยู่นอกบ้านตามกองขี้เลื่อย  กองแกลบ  และกองขยะที่เปื่อยยุ่ย  นิมจับมาเกี่ยวเบ็ดเป็นเหยื่อสำหรับตกปลา

ผลดีทางยา
สมุนไพร แพทย์แผนไทยใช้ “ขี้แมลงสาบ” เข้าเป็นเครื่องยาในยาไทยหลายขนาน  ขี้แมลงสาบที่ใช้นั้นเป็นขี้แมลงสาบที่อาศัยอยู่ตามบ้านช่อง  เอามารวมกัน  ก่อนใช้ต้อง “ฆ่า” เสียก่อนแนวทางการทำก็คือ  ให้นำไปคั่วให้เกรียมก่อนนำมาใช้  ตำราคุณประโยชน์ยาโบราณว่า  ขี้แมลงสาบคั่วมีรสจืด  แก้อักเสบฟกบวม  แก้พิษร้อน  แก้กาฬโรค ในพระตำรามุจาปักขันทกาให้ยาแก้นิ่วขนานหนึ่งเข้า “มูลแมลงสาบ” เป็นเครื่องยาด้วย  ดังต่อไปนี้ ถ้าจะแก้ท่านให้เอาพริกไท ๑ ขิงดีปลีกระเทียม ๑ ผิวมะกรูด ๑ ไพรขมิ้นอ้อย ๑ สุพรรณถันแดง ๑ มูลแมลงสาบ ๑ เอาสิ่ง ๑ บาท  น้ำประสารทองคำสตุเท่ายาทั้งหลาย  บดทำแท่งไว้  ก็เลยเอาสารส้มยัดเข้าในผลแตงกวา  หมกไฟแกลบห็สุกบีบเอาน้ำฝนยานี้กิน ในพระตำราปฐมจินดาร์ให้ยาขนานหนึ่งชิอ “ยามหาไชยมงคล”  ใช้แก้หอบ  แก้ไข้  ยาขนานนี้เข้า “มูลแมลงสาบ” เป็นเครื่องยาด้วย  ดังต่อไปนี้ ยาเชี่อมหาไชยมงคลแก้หอบ  ท่านให้เอา  กฤษณาจันทน์ชะมด ๑ เปลือกสันมีดพร้านางแอ ๑ ต้นหญ้าพันงูแดง ๑ กำมถันแดง ๑ มูลแมลงสาบ ๑ ผลผักชี ๑ นอแรด ๑ งาช้างเขากวาง ๑ รวมยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเท่าเทียม  ทำเป็นจุณ  บดปั้นแท่ง  ละลายน้ำมะนาวรับประทานหอบทราง  หากจะแก้ไข้เหนือละลายน้ำใบทับทิมต้ม

Tags : สมุนไพร

7
หากใครกำลังมองหาของขวัญสำหรับเทศกาลส่งท้ายปี ปีใหม่ สุขทั้งกายและใจในทุกเทศกาล ราคาถูกด้วยของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับทำให้ผิวกระจ่างใส 
มอบของขวัญธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ?ผิวของคนที่คุณรัก เซตของขวัญปีใหม่ สุดเก๋ที่ผู้รับต้องเลิฟสุด ๆ สาว ๆ ที่กำลังหา ... เซตบูสเตอร์รกม้า เหนือกว่าครีม มากกว่าโลชั่น พิเศษกว่าโลชั่น  จัดเต็มบำรุงผิวสวยกันไปเลย เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย
เซตนี้ 1 กล่อง 12 ซองราคาพิเศษ 1,150 บาท ทุกชิ้นมีเซอร์ไพร์ส ...
...

...
#บูสเตอร์รกม้าเนื้อครีมเข้มข้นกว่าเซรั่มนะจ้ะ ช่วยให้ฟื้นฟูผิวเสียได้เร็ว 
เปลี่ยนผิวเสีย เป็นผิวสวย ภายใน 7 วัน ด้วยเซลล์ต้นกำเนิดกว่า 8000 ชนิด 
4 วันกับ รูขุมขนกระชับ ด้วยสารสกัดจากรกม้าและน้ำมันจรเข้ 
#รอยแผลเป็น #รอยสิว #หายเรียบบบบ ท้าให้ลองเลยนะค่ะ 
สิวเห่อ แพ้สารเคมี แพ้เครื่องสำอางค์ หมดเงินไปตั้งเยอะ ก็รักษาไม่หายซะที ลองเปลี่ยนมา รักษาผิวด้วย 
#บูสเตอร์รกม้า สิค่ะ แค่ 1 เดือน เหมือนได้ผิวใหม่เลย 
เอาใจคนรักงานผิว และไม่อยากจ่ายเกิน 100 บาท
...

...
 
...

...

...

...
ซึ่งสกินแคร์แบรนด์เกาหลีเป็นอันรู้กันว่ามีของถูกแล้วดีเยอะ มี อย. 2 ประเทศ ทั้งไทย และ เกาหลี 
Booster ทำหน้าที่ทาทับการบำรุงตัวสุดท้าย ล็อคผิว ผลักสารสกัดนำพาครีมต่างๆทำงานดีขึ้น เป็นที่นิยมในเกาหลี ราคาขายจับต้องได้ในลูกค้าทุกกลุ่ม นำเข้า100% ไม่ใช่ OEM ในไทย 
งานผิวเกาหลีต้อง Booster จากรกม้าบริสุทธิ์ 
BOOSTER จะช่วยล็อคการทำงาน ของเซรั่ม หรือครีม ที่เราใช้อยู่ให้ออกฤทธิ์ดียิ่งขึ้น โดยการทำงานหลักๆของมัน คือ การซ่อมแซมเซลล์ผิว เสื่อมสภาพ หรือถูกทำลายจากหลายๆปัจจัย เช่น สิว ฝ้า กระ จุดด่างทำ ริ้วรอยเหี่ยวย่น หลุมสิว ฯลฯ มันช่วยกระตุ้นให้มีการสร้าง Collagen และ Ellastin ให้มาเติมเต็ม หลุมหรือริ้วรอย ร่องลึกๆ ให้ฟื้นกลับมา ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ Growth factor ที่เราเลือกสกัดมาจาก Horse placenta หรือ รกม้า 
   
ทำไมถึงต้องเป็น #รกม้า ?   
ม้า เป็นสัตว์ที่ออกลูกแค่ปีละ 1 ตัว รกหรือพาเซนต้าที่สกัดจากของ "ม้า" จะมีความ #สะอาดและบริสุทธิ์สูงกว่า "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม" ชนิดอื่น ที่นิยมนำมาทำเครื่องสำอาง ประเภทต้านอนุมูลอิสระ และ "ม้า" ยังเป็นกลุ่มพาเซนต้า ที่ได้รับการตรวจสอบว่า #ปลอดภัย จาก "เชื้อวัวบ้า" ...จึงทำให้กระแสของ #รกม้ามาแรงมาก เพราะปลอดภัย สะอาด และโอกาสในการระคายผิวมีต่ำ 
...

...

...
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิธีการใช้ 
- ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังใช้ครีมหรือเซรั่มบำรุงผิว 
- เพียงแค่ พอกทิ้งไว้แล้วนอน (Booster จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยกระตุ้นให้สารบำรุงต่างๆซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้น **เหมาะกับทุกสภาพผิว**)
- ล้างออกหลังตื่นนอน 
--------------------------------------------------------------------------------------------
...

...
----------------------------------------------------------------------------------------
FDA. No : 10-2-5931899
   
#งานดูแลผิวเอาใจคนงบน้อย 
ซองละ 120฿. ใช้ได้ 2 ครั้ง 
ยกกล่อง 12 ซอง 1,150 ฿. ส่งฟรี 
1 กล่องมี 12 ซอง (1 ซอง ขนาด 5g.)
   
"เปิดรับตัวแทนย่อย" 
เริ่มต้นเปิดบิล 5 กล่อง ก็เป็นตัวแทน สะสมยอดรับทอง และ รางวัลใหญ่ 
เปิดบิล 5 กล่อง ขายง่าย ขายไว กำไรดี
ชมรีวิวเพิ่มเติม   www.facebook.com/SellerWhiteBooster/
Line : @ambow  
Line : beautycmind
โทร. 095-405-8716
----------------------------------------------------------------------------------------

8
ยิ่งใหญ่วิถีทางข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช)


ให้ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้ด้วยว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช)
 • แนวข้อสอบเนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช)
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • การเขียนหนังสือราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)update
 • ถาม_-_ตอบ_เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณupdate
 • แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ
 • แนวข้อสอบงานธุรการ
 • แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2
 • แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2548
 • แนวข้อสอบสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ)
 • แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540newล่าสุด.
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word excel powerpoint new(ล่าสุด)
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 comprehension จำนวน 100 ข้อ
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-gramma-vocabulary-structure
 • แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน  สังคม  เศรษฐกิจ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
 


ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


Line : @bmw3222


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ 
 
[url=http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2017/11/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-243-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94.jpg]
 

ขอบคุณบทความจาก : http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/update%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%86%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1-12/

Tags : หนังสือติว,คู่มือเตรียมสอบ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสศช

9
Others / Lazada Affiliate HACK
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2017, 12:17:36 PM »
Lazada Affiliate Hack. สร้างรายได้แบบง่ายสุดๆ จากคอมมิชชั่นกับ ลาซาด้า ด้วยเครื่องมือสุดวิเศษในการสร้างเว็บไซต์สวยงามมีสินค้ามากเท่าที่ต้องการ ด้วยการทำธุรกิจแบบจับมือทำ. รายละเอียดลิก  http://bit.ly/2jMrEnN

10
ตรงเป๊ะขบวนข้อสอบนายทหารประทวนกลุ่มตำแหน่งสารบรรณกองบัญชาการกองทัพไทย
 


แจกฟรีไฟล์เสียงเทคนิคงานสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้เนื่องด้วยกองบัญชาการกองทัพไทย
 • ความรู้สำหรับค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย
 • แนวข้อสอบกล่าวถึงกองบัญชาการกองทัพไทย


 • แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆ update
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 100ข้อ
 • แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน106ข้อ
 • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_ทหาร
 • แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ 48 ข้อ
 • แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ
 • แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล 70 ข้อ
 • แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)เฉลยละเอียด
 • แนวข้อสอบการสรุปความและตีความหมายของบทความupdate
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ
 • แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อ
 • แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา ชุดที่ 1จำนวน64ข้อ
 • แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
 • แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหรือการทหารสังคมโลก(ล่าสุด)
 • แนวข้อสอบความรู้รอบตัวnew
 • แนวข้อสอบและสรุป ประชาคมอาเซียน ชุด A จำนวน 27 ข้อ
 • แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน  สังคม  เศรษฐกิจ
 • ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (หนังสือราชการ)
 • สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า. ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไข (ฉบับที่2) 2548new
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 update ล่าสุด
 • ถาม_-_ตอบ_ระเบียบงานสารบรรณupdate
 • แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ
 • แนวข้อสอบงานธุรการ
 • แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2
 • แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2548
 • แนวข้อสอบสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ)
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word excel powerpoint new(ล่าสุด)
 • แนวข้อสอบระเบียบกองทัพว่าด้วยงานสารบรรณ2555
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
  ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบ[/i]งานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


Line : @bmw3222


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ 
 
 
 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : นายทหารประทวนสารบรรณกองบัญชาการกองทัพไทย

ที่มา : http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/newupdate%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AB/

Tags : สอบติดจริง,#สอบติดจริง

11

- TAICHI RSB267
- TAICHI RSB258
- TAICHI RSB270
- DAINESE D-EXCHANGE
- DAINESE D-EXCHANGE BIG


ติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่มีวันหยุด

โทรติดต่อ : 0888488434
LINE ID : 0888488434
LINE ID : superbikeratchaburi
LINE แอดไลน์ทันทีคลิ๊ก : https://goo.gl/U4Tdpa
เว็ปไซต์แฟนเพจ : https://goo.gl/1DLky7
เว็ปไซต์ : https://goo.gl/pnVpQg

12
Others / องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2017, 11:04:05 AM »
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว
- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ2555-2559
- มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
- แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
- คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจสั่งซื้อหนังสือแนวข้อสอบ
โทร. 064 664 2161
@ไลน์ไอดี :bmcenter
กดแอ๊ดด้วยมือถือ :http://line.me/ti/p/jrAgo5UN-j

“รูปแบบของหนังสือเตรียมสอบ เป็นข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
ที่มาจากสนามจริง รวบรวมโดยทีมงานนักวิชาการ ที่มีความรู้
ความสามารถ และได้รับการแนะนำบอกต่อจากผู้ผ่านสนามสอบ
ไว้ใจแนวข้อสอบของเรา Brain Media Center ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
อันดับต้นๆ ของเมืองไทย “เพื่ออนาคตของคุณ” ขอบคุณครับ”Tags : โหลดแนวข้อสอบ ,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

13
Others / นักบริหารพาณิชย์๔
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2017, 10:44:17 AM »
แนวข้อสอบนักบริหารพาณิชย์4 สำนักงานบริการลูกค้า เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT

1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CAT
7 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ
8 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านการสื่อสารด้านเครือข่าย
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี
10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน CAT
แนวข้อสอบ วิชาเอก
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
- แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
- ความรู้เรื่อง สิ่งที่มีผลทำให้ค่าเงินบาทแข็งตัว
- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
- แนวข้อสอบเก่านักบริหารพาณิชย์
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า
- อธิบายเหตุผลของการรวมกลุ่มกัน ของโอเปค อาฟต้า และเอเชี่ยนบวกสาม
- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 380 และ 689 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
***พิเศษสุดๆ***  แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)
โทร 095-782-7667
Line id : @brain_media
ใช้มือถืออยู่ คลิ๊ก http://line.me/ti/p/@khf7267k
e-mail : todsaporn620@gmail.com

14
โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม (อปท.)[img width=452,height=640]https://4.bp.blogspot.com/-MeP4vytGCnM/WYlrddgN0XI/AAAAAAAAJ7s/evWSX-PFon49v5z77kpuQmxtx0EZCv3eQCLcBGAs/s640/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%2B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%2B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2597..jpg[/img]
ภาค ก- แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)- แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546- แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551- แนวข้อสอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร- แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา- แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา- แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254ภาค ข- ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์- การประเมินภาวะโภชนาการ- แนวข้อสอบเคมีประยุกต์- แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522- แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรมศิลป์- แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรมศาสตร์- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบรับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ-ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)สามารถปริ๊นอ่านได้เลย-หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ)หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่าปีที่พิมพ์ : 2560 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)โทร : 061-942-8744ไลน์ : https://line.me/ti/p/~clubsclubsเพิ่มเติมที่ : www.แนวข้อสอบดีดี.com[img width=250,height=320]https://4.bp.blogspot.com/-HUdf-mOjpZ8/WYCOrsX1MnI/AAAAAAAAJos/zR4Uvl3De8MYdneHsXlrVHWK7797PWw2gCPcBGAYYCw/s320/%2540bm%2B%25282%2529.jpg[/img]#แนวข้อสอบท้องถิ่นนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ#แนวข้อสอบท้องถิ่นนักสันทนาการปฏิบัติการ#แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรณารักษ์ปฏิบัติการ#แนวข้อสอบท้องถิ่นนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเกษตร#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคหกรรม#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเคมี #แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาชีววิทยา#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาฟิสิกส์#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาสังคมศึกษา#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาพละศึกษา#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาบรรณารักษ์#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาศิลปะ#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชานาฏศิลป์#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาดนตรี#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาดนตรีไทย#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาดนตรีสากล#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาปฐมวัย#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาประถมศึกษา#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็ก

15
Oh La Ong Fong Gluta Soap โอ่ ละอองฟอง สบู่ระเบิดผิวขาว แค่อาบ ผิวก็ขาวได้
 
ผิวขาวอมชมพู เนียนๆใสๆ เป็นยังไง?? อยากรู้ใช้ โอ้ละอองฟอง สบู่ระเบิดผิวขาวสิจ้ะ
สบู่กลูต้า ทางเลือกใหม่สำหรับสาวๆ สูตรนี้เห็นผลเร็ว ยิ่งใช้ ยิ่งขาว ผิวนุ่มชุ่มชื่น ไม่แห้งตึง ลด
จุดด่างดำ ผิวหยาบกร้าน ให้ผิดดูขาวกระจ่างใส อย่างเป็นธรรมชาติ ผลัดเซลล์ผิว ลดเลือนฝ้า
กระ จุดด่างดำ ความหมองคล้ำจาง เผยผิวขาวสว่างกระจ่างใส แค่อาบผิวก็ขาวได้!!!
 
ด้วยสรรพคุณมากมายที่คุณพลาดไม่ได้
 
 - ช่วยเปิดผิวดำคล้ำให้ขาวใส
 - ปกป้องแบคทีเรีย
 - ลดจุดด่างดำ กระ ฝ้า
 - ทำให้ผิวพรรณ นุ่มลื่น ชุ่มชื่น
 - มีกลิ่นหอมติดตัวยาวนาน
 
อยากเปิดโชว์ผิวขาวได้อย่างมั่นใจ อย่าลืมระเบิดผิวขาวด้วย โอ่ละอองฟอง นะคะ
 
วิธีใช้ : ใช้ทำความสะอาดผิวกายเช้า - เย็น
 
ส่วนประกอบ : Coconut Oil, Grape seed Oil, Glutathione, VitaminB3, VitaminC, Perfume Gra
 
เลขที่จดแจ้ง 10-1-5830761
 
ปริมาณสุทธิ 100 กรัม

แหล่งขายส่งเครื่องสำอางราคาถูก Konsuayshopping คนสวยช้อปปิ้งสวย ครบจบที่เดียวแหล่งรวมอาหารเสริมลดน้ำหนัก เครื่องสำอางจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง รับประกันของแท้ 100% ทุกชิ้น

 16
โหลดแนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด
[/size][/b]
[img width=452,height=640]https://2.bp.blogspot.com/-MOeMRnjREyc/WbqIGddpJwI/AAAAAAAABbY/dQxQV_vU5GENxZMkqNgnsDfvLclwg2YVQCLcBGAs/s640/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%2B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AF.jpg[/img]
- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
[/url]- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา
- สรีระของการออกกำลังกาย
- จิตวิทยาการออกกำลังกาย
- แนวข้อสอบกายวิภาคและสรีรวิทยา
- ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม - ตอบ)
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


PROMOTION
รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ
-ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)
สามารถปริ๊นอ่านได้เลย
-หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ)
หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า
ปีที่พิมพ์ : 2560 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)
โทร : 061-942-8744
ไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p ID : @rpv4428p (ใส่@ด้วย)
เพิ่มเติมที่ : www.แนวข้อสอบดีดี.com

[img width=640,height=220]https://3.bp.blogspot.com/-5tTYmPUA1ls/WbqHEwS82lI/AAAAAAAABbQ/2IcGZir3W9oP1F5cNiS3fmV8TJyzZwl2wCEwYBhgL/s640/1-horz.jpg[/img]
#แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด
#แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
#แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์


[/color]

17
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมคุมประพฤติ
[img width=452,height=640]https://2.bp.blogspot.com/-v_6wLcoU5ZQ/WaYC7Onv_FI/AAAAAAAABYQ/eYFlhlXYzco_LEj7sYzoNxvwRaQfK4-VACLcBGAs/s640/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5.jpg[/img]
- ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547- พรบ.วิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ- ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ- ระเบียบเกี่ยวกับวินัยทางการงบประมาณและการคลัง- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS- แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น- แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบรับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ-ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)สามารถปริ๊นอ่านได้เลย-หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ)หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่าปีที่พิมพ์ : 2560 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)โทร : 061-942-8744ไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p ID : @rpv4428p (ใส่@ด้วย)เพิ่มเติมที่ : www.แนวข้อสอบดีดี.comสั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ กด!![img width=200,height=51]https://2.bp.blogspot.com/-0eAnOrpiups/WaX-xO72OVI/AAAAAAAABXc/NToW1e7zr_UhegXP64pl9RnazfWhrTR8wCEwYBhgL/s200/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599.jpg[/img]
ตำแหน่งเพิ่มเติม#แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมคุมประพฤติ#แนวข้อสอบพนักงานควบคุมกรมคุมประพฤติแนวข้อสอบ พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติดกรมคุมประพฤติ#แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการกรมคุมประพฤติ#แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมคุมประพฤติ#แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมคุมประพฤติ#แนวข้อสอบนายช่างศิลป์กรมคุมประพฤติ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกรมคุมประพฤติ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมคุมประพฤติ#แนวข้อสอบพนักงานควบคุมกรมคุมประพฤติ

18
โหลดแนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ


[/b]- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และทีแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
- แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการ การบริหารธุรกิจ
- การบริหารการเงิน การบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

PROMOTION
รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
 
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ
-ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)
สามารถปริ๊นอ่านได้เลย
-หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ)
หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
 
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า
ปีที่พิมพ์ : 2560 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)
โทร : 061-942-8744
ไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p ID : @rpv4428p (ใส่@ด้วย)
เพิ่มเติมที่ : www.แนวข้อสอบดีดี.com
 
ไม่พลาดข่าวงานราชการเพียงติดตามเราที่https://web.facebook.com/bm8744/[/size][/color]

19
Others / แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2017, 05:38:18 AM »
- ความรู้เกี่ยวกับ กรมชลประทาน - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485- แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2547- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และแก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน- ข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)- ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า new- ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์- แนวข้อสอบ ไฟฟ้ากำลัง คำนวณ- แนวข้อสอบเกี่ยวกับเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า update- แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น update- แนวข้อสอบวงจรไฟฟ้า new- แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า new- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม- การเตรียมตัวสอบภาค ค.และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทานสนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบราคา:380,689 บาทรวบรวมและจัดทำโดย: นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริงปีที่พิมพ์: 2559รูปแบบ: ไฟล์ PDFและ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4***พิเศษสุดๆ***  แถมฟรีทันทีCD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)โทร095-782-7667Lineid : @brain_mediaใช้มือถืออยู่คลิ๊ก http://line.me/ti/p/@khf7267ke-mail : todsaporn620@gmail.com

20
Others / นักวิชาการเกษตร กรมชลประทาน
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2017, 01:45:38 AM »
-ความรู้เกี่ยวกับ กรมชลประทาน -แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน-พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485-แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551-แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม-แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย-แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเกษตร-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.
2551
-พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตร ๒๕๒๒-แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช-แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม-การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบราคา:380,689 บาทรวบรวมและจัดทำโดย: นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริงปีที่พิมพ์: 2559รูปแบบ: ไฟล์ PDFและ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4***พิเศษสุดๆ***  แถมฟรีทันทีCD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)โทร095-782-7667Lineid : @brain_mediaใช้มือถืออยู่คลิ๊ก http://line.me/ti/p/@khf7267ke-mail : todsaporn620@gmail.com

หน้า: [1] 2 3 ... 851
เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ คลับแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการ โปรโมชั่น ประกันภัย อุปกรณ์แต่งรถ บริการหลังขาย